SONAR 8 : ASIO4ALL Driver

By yordja, June 11, 2009

เพื่อนหลายคนคงเคยมีปัญหาในการใช้ Notebook หรือ Soundcard Onboard ในการใช้งานโปรแกรมดนตรี เช่น Sonar หรือ Cubase หลายๆ web ก็บอกว่าให้ใช้ Driver พวก AISO ซึ่งปกติจะเป็น driver ทีมาพร้อมกับอุปกรณ์ แต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พวกนั้น ก้ให้ใช้ ASIO4ALL  ซึ่งสามารถ download ได้ที่ http://www.asio4all.com/

แต่พอ download มาลงก็ไม่เห็นใช้งานได้เลย ไม่มีเสียงออกหรือที่เรียกว่าใบ้กิน

ขั้นตอนการ setup ดังนี้ครับ

  1. ให้ Download driver ที่ http://www.asio4all.com/ ปัจจุบันเป็น version 2.9 แล้วASIO4ALL 2.9 – English
  2. Double click เลือก download และติดตั้งตามปกติimage
  3. พอ setup เสร็จมันจะยังไม่สามารถทำงานได้ทันที เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม
  4. เรียกโปรแกรมที่จะใช้งาน ในที่นี้เลือก Sonar 8
  5. สังเกตที่ Icon บน tray จะมี icon การใช้งาน ASIO4ALL driver. ถ้าไม่มีแสดงว่าตอนนี้เครื่องของเราไม่มีโปรแกรมใดใช้งาน ASIO4ALL driver.

ASIO_4

ASIO_5

เลือกที่เครื่องหมายประแจเพื่อเป็น Advance Mode

ASIO_7สังเกตจะต้องมีสีฟ้าทั้ง Out และ In จึงจะสามารถใช้งานให้มันออกเสียงได้

ASIO_2

ASIO_3

เท่านี้เวลาที่เล่นพวก VSTi ก็จะมีเสียง ลื่นปรื๊ด ลื่นปรื๊ด

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ

หลังจากลงแล้วไม่มีเสียงคือ ต้อง ไม่ใช้งานพวก Softsynth “MS GS Software Wavetable Synth” หรืออย่างอื่น ให้เลือกออกตามในรูป

ASIO_8

Edit : เพิ่มเติมอีกครับให้ปิดโปรแกรมอื่นๆที่ีใช้งาน sound card ด้วย แม้กระทั่ง IE , Firefox ก็ต้องปิดครับ

Flickr Tags: ,