How to setup devise for Rails 7

Devise เป็น Gem ที่จ้ดการเรื่องของการจัดการ User Authentication ใน Rails 7 ดูยุ่งยากในการ Setup เห็น ใน Blog นี้ทำตามแล้ว work เลยขอบันทึกไว้